Privacy verklaring

Free Art Service B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Free Art Service B.V.
Erik Herfststraat 1
5144 ZG Waalwijk
telefoon +31 162 783 000
www.freeartservice.nl

David Polak is de Functionaris Gegevensbescherming van Free Art Service B.V. Hij is te bereiken via david@freeartservice.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Free Art Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarbij zijn geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent en/ of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen en/of met u te corresponderen en/ of u te informeren.

Free Art Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Het informeren over op de overeenkomst van toepassing zijnde activiteiten.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrieven.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Free Art Service B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Free Art Service B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, uitgezonderd wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Free Art Service B.V. gebruikt de volgende soorten cookies:
– functionele cookies daar waar dat nodig is voor de correcte werking van een website
– geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze websites op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze websites. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Wil u toch geen cookies? Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er dan wel rekening mee dat websites niet optimaal werken. Meer informatie over het beheer van cookies vindt u hier: https://www.vpngids.nl/veilig-internet/surfen/cookies-beheren-verwijderen/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Free Art Service B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar david@freeartservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Free Art Service B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Free Art Service B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via david@freeartservice.nl.